เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ทต.กะปางเดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs


         วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  นายกเทศมนตรีตำบลกะปางและพนักงานเทศบาล ร่วมกันเดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs  ในโครงการแข่งขันกีฬากะปางเกมส์ โดยการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได่แก่

         1. ขยะอินทรีย์ ให้จัดทำถังขยะอินทรีย์ หมักทำปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ 

         2. ขยะทั่วไป นำส่งกำจัดกับเทศบาลเพื่อนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

         3. ขยะรีไซเคิล คัดแยก รวบรวมไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่าย

         4. ขยะอันตราย คักแยกนำมาใส่ถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งกำจัดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

       

2020-03-18
2020-03-05
2020-03-05
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26