เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลกะปางได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลกะปาง ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 ซึ่งจากการสำรวจจำนวนสุนัข แมว และสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลกะปาง พบมีจำนวน 3,962 ตัว ซึ่งต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2020-03-18
2020-03-05
2020-03-05
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26