เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลกะปางได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี 2562 เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของเทศบาลตำบลกะปาง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้การปฏิบัติจริงจากการศึกษาดูงาน ในสถานที่ หน่วยงานที่มีมาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง และ เทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จังหวัดตรัง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12