เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.นักจัดการสุขภาพตำบล ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลกะปางได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.นักจัดการสุขภาพตำบล ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลกะปางให้มีศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบริการเชิงรุก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้กลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12