เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลกะปาง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปี 2562 เพื่ออบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรัก ทักษะการใช้ชีวิตและเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มนักเรียน วัยรุ่น เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านศีลธรรม สามารถ สำหรับเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเอดส์ โดยดำเนินการ 2 รุ่น ในวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-01
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-05
2020-03-05