เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


วันที่ 9 มี.ค.64 เทศบาลตำบลกะปางได้จัดประชุม อถล.เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทดแทนคณะกรมมการฯที่พ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อ


วันที่ 9 มี.ค.64 เทศบาลตำบลกะปางได้จัดประชุม อถล.เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทดแทนคณะกรมมการฯที่พ้นตำแหน่ง 3 ท่าน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลกะปางต่อไป ขอขอบคุณ อถล.ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

2021-03-09
2020-10-26
2020-10-14
2020-10-05
2020-09-16
2020-08-24
2020-08-20
2020-08-17
2020-08-12
2020-07-31