เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สาส์นจากนายกเทศบาลตำบลกะปาง

กราบเรียน พี่น้องชาวตำบลกะปางที่รักและเคารพทุกท่าน

            จากความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องชาวตำบลกะปาง โดยการลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และชนะการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ด้วยผลคะแนน 4,141 คะแนน โดยผลคะแนนที่ได้มาจากความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งในเวลา 4 ปีต่อไปนี้ กระผม คณะบริหารและทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะรับใช้ ส่งเสริม และดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

หลังจากวันเลือกตั้ง จนถึงวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง และประชุมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลกะปาง ก็ใช้เวลาร่วม 2 เดือน  หลังจากนั้นกระผมและทีมงาน เริ่มเดินหน้าทำงานอย่างจริงจัง และหาแนวร่วมในการทำงาน โดยหารือกับคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คน รวมทั้งฝ่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยขอให้ร่วมกันทำงานด้วยความรักและสามัคคี เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบลกะปาง

            จากนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องชาวตำบลกะปาง กระผมและทีมผู้บริหารจะพยายามทำให้โดยเร็วที่สุด  ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่มีอยู่ โดยจะเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนก่อน ซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะเห็นอยู่แล้วว่า ระยะเวลาที่ผมได้ทำงานผ่านมา ประมาณ 8 เดือน ผลงานที่ออกไปให้กับพี่น้องในตำบล ก็มีอยู่หลายโครงการ และโครงการหลักที่ได้ทำ ก็คือ โครงการที่ได้ร่วมมือกับค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก พร้อมด้วยกำลังพล จากกองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มาช่วยปรับปรุงถนนทุกสายที่เป็นหินคลุก และลูกรัง ของแต่ละหมู่บ้านโดยรวมระยะทางแล้ว เกือบ 100 กิโลเมตร รวมงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้ได้ช่วยประหยัดงบประมาณของพี่น้องลงเป็นจำนวนมาก และโครงการที่จะต้องทำให้เร็วในปีหน้า คือการจัดเก็บขยะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ท้าทายสำหรับกระผมและทีมงานมาก เพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุด และเป็นปัญหาระดับประเทศ และระดับโลก โดยปัญหานี้กระผมได้ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือน ถึงวิธีการต่างๆ ในการจัดเก็บขยะ โดยขอให้พี่น้องทุกคนให้ความร่วมมือตามขั้นตอนที่ทางเทศบาลแนะนำให้ และคิดว่าปัญหาเรื่องขยะจะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน

            ท้ายนี้กระผม และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกคน ขอให้คำมั่นว่า จะร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้พี่น้องในตำบลกะปางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อประโยชน์อันสูงสุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลกะปางต่อไป

 

จาก วิสัยทัศน์ ที่แถลงต่อสภา คือ

เป็นเทศบาลตำบลใหม่

แก้ปัญหาด้วยการ   คิดดี  ทำดี  ปฏิบัติดี

โดยประชาชนมีส่วนร่วม นำไปสู่ความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

 

                                                                        นายทรงยศ  กรุณา

                                                                (นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง)