เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สมาชิกสภา อบต.

นายประยุทธ    ยอดแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรชัย     ใจกระจ่าง
รองประธานสภาเทศบาล
นายชลิต    ไทยทอง
เลขานุการสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 
 
 
นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง นายอภิชาติ ใจกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
  
 
 
 
นายสุรชัย ใจกระจ่าง นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร
นางวันเพ็ญ ยอดทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 
 
  
นายประยุทธ ยอดแก้ว  นายวิรัช สมุทรจิต นายสนิท จันทร์คง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ นายอัมพร    โสหุรัตน์
 นางอารีย์ คุระเอียด
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล