เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชลิต   ไทยทอง
ปลัดเทศบาล
นางสาวกัลญา    รอดแก้ว
รองปลัดเทศบาล

 นางสุภาวดี ชูมี

นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
 นายวัชรินทร์ จามจุรี
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง