เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สำนักปลัดเทศบาล

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ
นายสามารถ  ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจารุวรรณ์  ยอดแก้ว นายสถิตย์  แก้วมรกต
นางสาวภรภัทร  เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพัชรี  จันทร์วาสน์
นางอาลักษณ์  รัตนพันธ์
นางสาวอ้อมใจ  ทองศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
นายสาวจิราภรณ์  ทองนุ่น นายวัชระ  สุดรักษ์ -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางณัฏฐณิชา  กองแก้ว นางพรฤทัย  แต๊ะเฮง นางศุภลักษณ์  กรุณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
นางสาวณัชชา  เรืองจรัส
-ว่าง-
นายเสวี  รัตนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิศิษฐ์  พุทธรัตน์    
คนงาน    
 
ฝ่ายปกครอง
 


 นางณิชากานต์  พรหมเพศ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
จ่าสิบเอกปานศักดิ์  บัวตุม นางสาวิตรี  เสนา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายรมย์  ศิริกรรณ์
นางกุสุมา  ขาวนิ่ม
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
นักการ
ยาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง
 นายธำรงค์  เกลี้ยงคง
   นางกาญจนา  หนักเกิด
ครู คศ.๑    ครู คศ.๑
 
นางวันเพ็ญ  เงินแก้ว นางสาวบุษกร  จันทร์คง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอกตูก
 
นางกมลวรรณ  บุญชู นางสมใจ  แก้วอุดม นางสาวแก้วตา  เทพทอง
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)