เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สำนักปลัดเทศบาล

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ
นายสามารถ  ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจารุวรรณ์  ยอดแก้ว นายสถิตย์  แก้วมรกต
นางสาวภรภัทร  เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพัชรี  จันทร์วาสน์
นางรดาพัฒน์  รัตนพันธ์
นางสาวอ้อมใจ  ทองศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

นายสาวจิราภรณ์  ทองนุ่น นายวัชระ  สุดรักษ์ นายวิทวัส  เพียรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางณัฏฐณิชา  กองแก้ว นางพรฤทัย  แต๊ะเฮง นางศุภลักษณ์  กรุณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

นางสาวณัชชา  เรืองจรัส
นางสาวกิตติยาภรณ์  บัวทิพย์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิศิษฐ์  พุทธรัตน์    
คนงาน    
 
ฝ่ายปกครอง
  นางเกษณี ชัยรัตน์
 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
จ่าสิบเอกปานศักดิ์  บัวตุม นางสาวิตรี  เสนา
นางสาวนภัสวรรณ เทพทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายรมย์  ศิริกรรณ์
นางกุสุมา  ขาวนิ่ม
นายประภาส  ทองคำดี
พนักงานขับรถยนต์
นักการ
ยาม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง


 นายธำรงค์  เกลี้ยงคง
   นางกาญจนา  หนักเกิด
ครู คศ.๑    ครู คศ.๑
 
นางวันเพ็ญ  เงินแก้ว
นางสาวบุษกร  จันทร์คง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก
 
นางกมลวรรณ  บุญชู นางสมใจ  แก้วอุดม นางสาวแก้วตา  เทพทอง
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑ ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)