เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สำนักงานปลัด

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัด 
นางณิชากานต์  พรหมเพศ นายสามารถ  ทองคำ
นางจารุวรรณ์  ยอดแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าวิชาการ
นางพัชรี  จันทร์วาสน์
นางอาลักษณ์  รัตนพันธ์
นางสาวภรภัทร  เพชรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวิตรี  เสนา
นายสถิต  แก้วมรกต
นางสาวอ้อมใจ  ทองศรี
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
นักวิชาการสุขาภิบาล

นายสาวจิราภรณ์  ทองนุ่น จ.ส.อ. ปานศักดิ์  บัวตุม
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชร  สุดรักษ์
นางพรฤทัย  แต๊ะเฮง
นางณัฐนิชา  กองแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางศุภลักษณ์  กรุณา
นางสาวณัชชา  เรืองจรัส
นางกุสุมา  ขาวนิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
นักการ
นายรมย์  ศิริกรรณ์ นายเสวี  รัตนพันธ์ นายพิศิษฐ์  พุทธรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป