เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ส่วนการคลัง

นางสาวปัทมาพร   สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางกิจจา  เพียรดี
 
นางวนิดา สุชาติพงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุภาวดี  งิ้วไชยราช
นางสาวหทัยทิพย์  หนูน้อย
นางจิราภรณ์ เพียรดี
นักวิชาพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์
  นางสาวเสาวณี เพียรดี
นางธัญญารัตน์  เกื้อเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ