เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

กองช่าง

ดร.รัตน์เศรษฐ์  จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 
 
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


-ว่าง-
นางสาวสุพิน แก้วอุดม
นายสุรศักดิ์  คำคง
วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายกำพล  ณ พัทลุง
-ว่าง-
นายพรรษวรรษ  นะดำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นางสาวสุภา รัตนามาศ
นายสุรชัย  แสงช่วย นายพรประสิทธิ์  รำเทียมเมฆ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย  ลวณะมาลย์
นายครรชิต  พรหมศร
นายกมลศักดิ์  หอมเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 

นายเฉลิม  ครุฑสุวรรณ
  นายจงรักษ์  สุขอนันต์
นายจิระศักดิ์  กรุณา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

  http://www.kapang.go.th/UserFiles/Image/109664603_289794422291298_3176142596535086594_n.jpg
 นายธนภัทร  รักษ์กำเนิด นายสยาม  รักษ์จันทร์ นายวรวุฒิ  กลับแก้ว
พนักงานก่อสร้าง พนักงานจดมาตราน้ำ  พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสมเกียรติ  ทองพริก นายสมพงษ์  กองแก้ว นางวิมลพร  พรหมมาศ
  พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายรัตตินันท์  ศิริรัตน์
นางอารีย์  จรูญกิจวิวัฒน์
นายเมธี  พรหมศร
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานประจำรถขยะ