เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

กองช่าง

นายวัชรินทร์  จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุรศักดิ์ คำคง
นางสาวสุพิน แก้วอุดม
นายครรชิต  พรหมศร
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ
นายสุรชัย  แสงช่วย
นายธนภัทร  รักษ์กำเนิด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานก่อสร้าง
นายสมชาย  ลวณะมาลย์    
นายเฉลิม  ครุฑสุวรรณ นายวิเชียร  สมหมาย
ช่วยนายช่างสำรวจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวัสพล คงชาญกิจ
นายอุดม บุญสวัสดิ์
นายสมเกียรติ  ทองพริก
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 

นายสยาม รักษ์จันทร์ 
  นายสุวัฒ  ใจกระจ่าง
นายสมพงษ์  กองแก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
   
 นายจิระศักดิ์  กรุณา นายจงรักษ์  สุขอนันต์  
พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถยนต์