เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

กองช่าง

นายวัชรินทร์  จามจุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 
 
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


-ว่าง-
นางสาวสุพิน แก้วอุดม
นายสุรศักดิ์  คำคง
วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานประปา(ปง./ชง.)
-ว่าง-
นายสุรชัย  แสงช่วย -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย  ลวณะมาลย์
นายครรชิต  พรหมศร
นายกมลศักดิ์  หอมเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 

นายเฉลิม  ครุฑสุวรรณ
  นายจงรักษ์  สุขอนันต์
นายจิระศักดิ์  กรุณา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

   
 นายธนภัทร  รักษ์กำเนิด นายสยาม  รักษ์จันทร์ นายวัสพล  คงชาญกิจ
พนักงานก่อสร้าง พนักงานจดมาตราน้ำ  พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสมเกียรติ  ทองพริก
นายวิเชียร  สมหมาย
นายอุดม  บุญสวัสดิ์
  พนักงานผลิตน้ำประปา
 พนักงานผลิตน้ำประปา
 พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายสมพงษ์  กองแก้ว
นายสุวัฒน์  ใจกระจ่าง
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ