เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายทรงยศ กรุณา
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ +
นายลั้น ชูนิรมย์
  ตำแหน่ง +
รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +
นายชลิต ไทยทอง
  ตำแหน่ง +
ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@kapang.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวกัลญา รอดแก้ว

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสุภาวดี ชูมี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +
นายวัชรินทร์ จามจุรี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th