เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าส่วนสำนักปลัด
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
-ว่าง-
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางศุภลักษณ์  กรุณา นางสาวณัชชา เรืองจรัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ