เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ประวัติและความเป็นมา

 

 

ภาพดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลกะปาง

รูปลักษณ์ ภาพดวงตราประจำเทศบาล

ขอบบนมีอักษร    เทศบาลตำบลกะปาง

ขอบล่างมีอักษร    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรงกลางขอบมีรูปต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (ต้นอินทนิล) ขึ้นอยู่ริมคลองปางซึ่งเป็นอาณาเขตกั้นเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรัง อันหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์มั่งคง ประดุจดังต้นไม้ใหญ่และเป็นที่มาของชื่อตำบลกะปาง (ปางไม้) ตามตำนานที่เล่นขานสืบกันมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลกะปาง เป็นเขตเทศบาลตำบลที่ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 70 กิโลเมตร และทางใต้ของกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 52,431 ไร่ หรือ 83.86 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทำสวนยางและสวนผลไม้ร้อยละ 60 การเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ ร้อยละ 3 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง ทำธุรกิจส่วนตัว และรับราชการประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ การค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนติดถนนสายต่าง ๆ นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน เช่น รับจ้างและเกษตรกรรม

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลกะปาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีรายชื่อในประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ในลำดับที่ 721 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกะปางได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลกะปาง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

                        

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

E- mail: admin@kapang.go.th

Web Site : WWW.KAPANG.GO.TH