เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vission)  )

เป็นผู้นำในการพัฒนา          สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ              ยึดหลักธรรมาภิบาล

 

   พันธกิจ (Mission)   

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

- ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารณสุข

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และประชาชน

- อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ปรับปรุง พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว