เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vission)  )

เป็นผู้นำในการพัฒนา          สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ              ยึดหลักธรรมาภิบาล

 

   พันธกิจ (Mission)   

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

- ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์ของสาธารณสุข

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน และประชาชน

- อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ปรับปรุง พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว