เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                เทศบาลตำบลกะปาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ใน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 70  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร     โดยทางรถยนต์  ประมาณ 765  กิโลเมตร    และทางรถไฟ  ประมาณ 778 กิโลเมตร     และห่างจากตัวอำเภอทุ่งสง       ประมาณ 16  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  52,431  ไร่  หรือ 83.86   ตารางกิโลเมตร

                มีอาณาเขต ดังนี้

                                ทิศเหนือ           มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

                                ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลน้ำตก  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาเขตการปกครอง

                                ตำบลกะปางมีการแบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ดังนี้

                                                         

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำ

1

บ้านคลองตูก

ผู้ใหญ่สุนันท์    เพชรทอง

2

บ้านคลองตูกเหนือ

ผู้ใหญ่วิชัย      เรืองจรัส

3

บ้านไสไพ

ผู้ใหญ่ลำดวน   บัวทิพย์

4

บ้านกะโสมเหนือ

ผู้ใหญ่วิรัตน์   ใจกระจ่าง

5

บ้านพูน

กำนันสนอง  เพียรดี

6

บ้านกะโสม

ผู้ใหญ่ชาตรี อุดมรัตนา

7

บ้านปาง

ผู้ใหญ่น้อม      ศรีสวัสดิ์

8

บ้านลานช้าง

ผู้ใหญ่ชิดชัย      ชุ่มชื่น

9

บ้านเทพสตรี

ผู้ใหญ่วราภรณ์  ยอดระบำ

10

บ้านท่าเลน

ผู้ใหญ่สมเกียจ   รุ่งเรือง

11

บ้านศรีสุนทร

ผู้ใหญ่สุคนธ์     สามหมอ

 

 สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ

                    เทศบาลตำบลกะปาง มีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งเหมาะแก่การทำสวนยางพาราสวนผลไม้   และพื้นที่ราบลุ่ม    ส่วนใหญ่  พื้นที่ราบลุ่มจะอยู่บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,6 ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทำนา  แต่ปัจจุบันได้มีการยกร่องเพื่อปลูกยางพาราแทน

                ตำบลกะปางประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ ดังนี้

                1. ภูเขาลาเลง                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

                2. ภูเขาช่องพลี                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

                3. ภูเขาคราม                         ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

                4. ภูเขานาน้อย                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

                5. ภูเขาถ้ำแรด                       ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

           

            ตำบลกะปางมีลำคลองสายต่าง ๆ ดังนี้

                1. คลองปาง                          ไหล่ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,7

                2 .คลองท่าหลวง                   ไหล่ผ่านหมู่ที่ 3,5

                3. คลองตูก                            ไหล่ผ่านหมู่ที่ 1,2

                4. คลองพูน                            ไหล่ผ่านหมู่ที่ 3,5,6,9

                5. คลองลำโลม                      ไหล่ผ่านหมู่ที่ 3,7