เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

                                เทศบาลตำบลกะปาง   ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่การทำสวนยาง      สวนผลไม้   พืชผัก    การเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ   อาชีพค้าขาย   และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรประมาณ   80  เปอร์เซ็นต์      มีอาชีพค้าขาย    รับจ้าง   ทำธุรกิจส่วนตัว      และรับราชการประมาณ   20  เปอร์เซ็นต์    การค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนติดถนนสายต่าง ๆ       นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน  เช่น รับจ้างและเกษตรกรรม            แบ่งตามกลุ่มอาชีพ  ดังนี้

                                -  ทำสวน                65 %                                      -  รับจ้าง                10 %

                                -  ค้าขาย                   5 %                                      -  เลี้ยงสัตว์              3 %

                                -  รับราชการ         15 %                                        -  อื่น ๆ                       2 %

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            ประชาชนมีรายได้จากการกรีดยางพาราเป็นส่วนใหญ่       แ ละอาชีพอื่นๆ บางส่วน   เช่น ค้าขาย ฯลฯ

 

การเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            ประชาชนส่วนใหญ่ ปลูกสวนยางพารา  สวนผลไม้    ปลูกผัก        และเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ

 

การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชนในตำบลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานในชุมชน/ตำบล  ใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด   ซึ่งมีหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

                                1.  โรงงานแปรรูปไม้ / จุดรับซื้อไม้ยาง                                จำนวน  3    แห่ง

                                2.  โรงเผาถ่าน                                                                       จำนวน  1    แห่ง

3.  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                            จำนวน  5    แห่ง                   

 

การพานิชยกรรม/การบริการในเขตเทศบาลตำบลกำปาง 

1.ร้านอาหาร                                                                          จำนวน  14   แห่ง

                                2.โรงแรม                                                                                จำนวน    2   แห่ง

                                3.ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                              จำนวน    5   แห่ง

                                4.ร้านซ่อมรถยนต์                                                                 จำนวน    8   แห่ง

                                5. ร้านขายของชำ                                                                  จำนวน   38   แห่ง

 

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ตำบลกะปาง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ  ถ้ำน้ำลอด และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            การประกอบการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง    ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ สำหรับสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่ ฯลฯ