เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

                                เทศบาลตำบลกะปาง   ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่การทำสวนยาง      สวนผลไม้   พืชผัก    การเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ   อาชีพค้าขาย   และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรประมาณ   80  เปอร์เซ็นต์      มีอาชีพค้าขาย    รับจ้าง   ทำธุรกิจส่วนตัว      และรับราชการประมาณ   20  เปอร์เซ็นต์    การค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตชุมชนติดถนนสายต่าง ๆ       นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน  เช่น รับจ้างและเกษตรกรรม            แบ่งตามกลุ่มอาชีพ  ดังนี้

                                -  ทำสวน                65 %                                      -  รับจ้าง                10 %

                                -  ค้าขาย                   5 %                                      -  เลี้ยงสัตว์              3 %

                                -  รับราชการ         15 %                                        -  อื่น ๆ                       2 %

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            ประชาชนมีรายได้จากการกรีดยางพาราเป็นส่วนใหญ่       แ ละอาชีพอื่นๆ บางส่วน   เช่น ค้าขาย ฯลฯ

 

การเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            ประชาชนส่วนใหญ่ ปลูกสวนยางพารา  สวนผลไม้    ปลูกผัก        และเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ

 

การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชนในตำบลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้แรงงานในชุมชน/ตำบล  ใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด   ซึ่งมีหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

                                1.  โรงงานแปรรูปไม้ / จุดรับซื้อไม้ยาง                                จำนวน  3    แห่ง

                                2.  โรงเผาถ่าน                                                                       จำนวน  1    แห่ง

3.  ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                            จำนวน  5    แห่ง                   

 

การพานิชยกรรม/การบริการในเขตเทศบาลตำบลกำปาง 

1.ร้านอาหาร                                                                          จำนวน  14   แห่ง

                                2.โรงแรม                                                                                จำนวน    2   แห่ง

                                3.ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                              จำนวน    5   แห่ง

                                4.ร้านซ่อมรถยนต์                                                                 จำนวน    8   แห่ง

                                5. ร้านขายของชำ                                                                  จำนวน   38   แห่ง

 

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ตำบลกะปาง มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ  ถ้ำน้ำลอด และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            การประกอบการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง    ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ สำหรับสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  เป็ด  ไก่ ฯลฯ