เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สภาพทางสังคม

การศึกษา   ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

1)  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)   ประมาณ  55%     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       (ม.6)  30%          และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  10%   อื่น ๆ   5%

 2)  จำนวนสถาบันการศึกษาและศาสนาในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                                                -   โรงเรียนประถมศึกษา                                         จำนวน   4   แห่ง

                                                -    โรงเรียนขยายโอกาส                                          จำนวน   2   แห่ง

                                                -     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                     จำนวน   3   แห่ง

                                                -     ศูนย์การเรียนชุมชน                                            จำนวน   2   แห่ง

                                                -     วัด/ สำนักสงฆ์                                                     จำนวน   6   แห่ง

                                                -     มัสยิด                                                                   จำนวน   1   แห่ง

3) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  ได้แก่  งานวันเดือนสิบ  งานชักพระ เป็นต้น

 การสาธารณสุข

                 ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง มีสถานพยาบาล  ดังนี้

                                                -   มีโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง                             จำนวน    1  แห่ง

                                                -   สถานีอนามัย                                                        จำนวน   2  แห่ง

                                                -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                            100 %

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง สามารถขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิเช่น  เงินผู้สูงอายุ  เป็นต้น

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                               -  สถานีตำรวจประจำตำบล                                      จำนวน  1 แห่ง