เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            1)   มีรถประจำทาง สายทุ่งสง กะปาง  วิ่งผ่าน

                2)  มีรถเมล์ประจำทางสายตรัง นครศรีธรรมราช  วิ่งผ่าน

                3)  มีรถแท็กซี่วิ่งระหว่างทุ่งสง ตรัง  วิ่งผ่าน

การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง         มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  92%

การประปาในเขตเทศบาลตำบลกะปาง 

ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง  มีประปาหมู่บ้าน   บ่อน้ำตื้น     และบ่อน้ำบาดาลบางส่วน

การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลส่วนตำบลกะปาง

            ในเขตองเทศบาลตำบลกะปาง  มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลขเอกชน   จำนวน  1 แห่ง  และโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านต่าง ๆ

การจราจรในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            เทศบาลตำบลกะปาง      มีเส้นทางการคมนาคมและระบบการจราจรที่สะดวก

การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ประชาชนในตำบลกะปางใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม สวนยางพารา  สวนผลไม้ และเกษตรผสมผสาน