วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาควบคุมขบวนเรือพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งเรือพนมพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๕๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง