วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ในโครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 9152 นศ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนมปิดภาคเรียน 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน -16 พฤษภาคม 2564 จำนวน 30,585 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ
16  มี.ค. 2564
จ้างตามโครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชุดดรัมสร้างภาพ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง