วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 นศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๔ สายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม - บ้าน อบต. สำรอง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๗ สายบ้านนายชัยรัตน์ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝือกลมสูญญากาศ ดามแขน ขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) สายวังเนียง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพริก - คลองตูก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)