วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดเครื่องมือประแจบล็อค จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค-๒๖๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งขมิ้น - บ้านผู้ช่วยประสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดประแจคอม้าจับท่อน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดประแจคอม้าจับท่อน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง