วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๘ ลัง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
เช่าเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕ ลัง (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารที่มีฟอส สารเคมีพ่นกำจัดยุง สเปรย์ฉีดยุงแบบกระป๋อง และโลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ ๙๑ หรือ ๙๕ และน้ำมันดีเซล) ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง