วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องเสียง (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างพนังกั้นเรียงหินยาแนวสะพานบ้านทุ่งค้อบริเวณบ้านนายนับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่สำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง