วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา - หนองหยี หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน ๒๕,๖๙๙ กล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าค่ายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดชมพูพฤกษาราม บริเวณบ้านนายเพียร หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลานช้าง - บ้านคลองตูก หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ แอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง