วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านสายบริเวณวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศรีวิลัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเสียงสำหรับรถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 (จำนวน 5 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 (จำนวน 5 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง