วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ ๕ คัน เพื่อเดินทางตามกำหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖,๕๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๙๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างทำกันสาดกันฝนทางเดิน สำนักปลัดชั้นบน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง