วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ (หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อชุดอุปโภค - บริโภค สำหรับเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร (ถุงผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ พร้อมสกรีนข้อความ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลกะปาง) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง