วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ซื้อชุด PPE ป้องกันฝุ่น สารเคมี และ COVID-๑๙ จำนวน ๑๐ ชุด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องฉีดพ่นสารเคมี และยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ - บ้านนายวันชัย แก้วประเสริฐ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิผิวกายด้วยคลื่นอินฟาเรด (ชนิดมือถือ) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมท่อสำเร็จ บริเวณบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง