วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัด ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๘ ลัง (แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
เช่าเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ขนาด ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕ ลัง (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง