วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๓๒,๔๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าวประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดทำเอกสาร รุ่นที่ ๓ ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
เช่ารถบัสพัดลม จำนวน ๓ คัน ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ใบ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง