วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔ - ๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๕ สายบ้านผู้ใหญ่วิชัย เรืองจรัส - หลังวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๓ สายป่าสงวน - บ้านนายชวลิต หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
เหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
8  ก.ค. 2562
ซื้อพัดลมติดผนังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะปาง จำนวน ๓๐ ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตด ๒๖๓๓ นศ (๐๒๑-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๓, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง