วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ ตู้ และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมท่อสำเร็จ บริเวณบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง หน้าบ้านนายชื่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง