วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ใบ ตามโครงการประเพณีเล่นว่าว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๖๔๐ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์การฉีด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ทะเบียน กม ๙๘๙๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง