วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤษาราม - บ้านนายผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขครุภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง