วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
ซื้อจัดชื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 รายการ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขครุภัณฑ์ 021-57-0001 หมายเลขทะเบียน ตค 2633 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องกองช่าง (ด้านหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9891 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อตลับผ้าหมึก จำนวน 3 ตลับ (งานเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 24 รายการ) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง