วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก - ควนชีพูล หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ล้อหน้าของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บท ๘๑-๓๒๕๑ นศ
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง