วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2562
เช่าเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและแสงสี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
เช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ และจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างตกแต่งเรือพนมพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง