วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. - ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน กน ๖๗๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน - บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
เช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและติดติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง