วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชั้นวางที่นอน จำนวน ๑๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างทำชั้นวางที่นอน จำนวน ๑๖ ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81-4291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น - นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมชุดแผ่นคลัชของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง