วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างทำกันสาดกันฝนทางเดิน สำนักปลัดชั้นบน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ (หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง