วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างตกแต่งเรือพนมพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน ๒๕๐ ใบ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ เล่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ ๕ คัน เพื่อเดินทางตามกำหนดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑๖,๕๐๐ กล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง