วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร (ถุงผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ พร้อมสกรีนข้อความ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลกะปาง) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อเดินทางตามกำหนดการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔ - ๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๕ สายบ้านผู้ใหญ่วิชัย เรืองจรัส - หลังวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๓ สายป่าสงวน - บ้านนายชวลิต หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
เหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
8  ก.ค. 2562
ซื้อพัดลมติดผนังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะปาง จำนวน ๓๐ ตัว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง