วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) สายวังเนียง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพริก - คลองตูก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น KM 2035 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ4 80แกรม จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง