วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อตู้ใส่ระวางแผนที่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๐๖๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ชุด ตามโครงการ (อสม.) ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกเก็บเอกสารและทะเบียนหนังสือรับ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ เวที พร้อมแสง สี เสียง ตามโครงการเอกลักษณ์ประจำชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง