วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ http//www.kapang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขรหัสครุภัณฑ์่์ 480-57-0022 และ 480-59-0030 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัวครบชุด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้บริการในการจัดงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ
31  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตตำบลกะปาง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง