วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔ - ๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง
15  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) สายวังเนียง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 700 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ จำนวน ๑ ชุด สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น KM ๒๐๓๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง)