วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารที่มีฟอส สารเคมีพ่นกำจัดยุง สเปรย์ฉีดยุงแบบกระป๋อง และโลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ ๙๑ หรือ ๙๕ และน้ำมันดีเซล) ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพระ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา - หนองหยี หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน ๒๕,๖๙๙ กล่อง สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง