วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว - มัสยิด หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณห้วยยูง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง