วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัดชั้นล่าง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อยางรถ ของรถหมายเลขทะเบียน กม 9891 นครศรีธรรมราช (เลขรหัสครุภัณฑ์ 001-58-0003) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ ชุด ตามโครงการบริหารจัดการขยะตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน 6 วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๔๙๒ ใบ (สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามกีฬากรีฑากะปางเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง