วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและเสาธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างขุดคูระบายน้ำและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสานิตย์ เต็งรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ใช้สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์หลังใหญ่ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับโครงการวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง