วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๙๖๒ โด๊ส พร้อมป้ายแขวนคอ ใบทะเบียนประวัติ และอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเกียร์แป๊ะของรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อท่อดูดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน ๑๐๐ ต้น (โครงการถนนสวยงามใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง