วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มเติม เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
เช่าเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ - ห้องสุขา (อ.๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการประเพณีแข่งว่าวประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช