วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น KM ๒๐๓๕ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานกิจการประปา (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อไว้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องประชุมใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง