วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานช้าง - คลองตูก หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง
31  ม.ค. 2562
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง
31  ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81 - 4291 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเสื้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 130 ตัว ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมทำปกเข้าเล่ม จำนวน 130 เล่ม ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง