วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 จุด ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อเสื้อในการทำกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 100 ตัว ตามโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำประปา จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0014 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-58-0015 และหมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก และสำนักปลัดชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง