วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 480-60-0032, 480-59-0028 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายคัทเอาท์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวังเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2561
จ้างตรวจเช็คสภาพรถพร้อมซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขเลขทะเบียน กม 9891 นศ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพริก - คลองตูก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช