วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - สวนกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแหม - หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ 1) หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
30  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 86,900 ถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 86,900 ถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561
19  ต.ค. 2561
จ้างตกแต่งและควบคุมขบวน ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านวังเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง โยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง