วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ะกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นบริเวณบ้านจ่าเจียม หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำที่คัดแยกขยะ (ขยะอันตราย ขยะพิษ ขยะรีไซเคิล) โดยการจัดทำที่คัดแยกขยะแบบแยกประเภทขยะให้กับที่ทิ้งขยะกลางสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อตู้ใส่ระวางแผนที่ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๓,๐๖๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ชุด ตามโครงการ (อสม.) ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกเก็บเอกสารและทะเบียนหนังสือรับ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง