วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน ๖๗๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่ เวที พร้อมแสง สี เสียง ตามโครงการเอกลักษณ์ประจำชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) จดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ http//www.kapang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (สำหรับเครื่องพิมพ์ เลขรหัสครุภัณฑ์่์ 480-57-0022 และ 480-59-0030 กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัวครบชุด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้บริการในการจัดงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ