วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ เรืองประพันธ์ - บ้านนางผ่องศรี หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง พร้อมเทพื้นลานคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้
20  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว - มัสยิด หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณห้วยยูง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง