วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องครัวครบชุด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้บริการในการจัดงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๙ รายการ
31  ส.ค. 2561
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) ในเขตตำบลกะปาง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานปลัดชั้นล่าง จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
24  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อยางรถ ของรถหมายเลขทะเบียน กม 9891 นครศรีธรรมราช (เลขรหัสครุภัณฑ์ 001-58-0003) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง